Obsah článku

 

Táto knižná publikácia zhŕňa najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a architektonického výskumu michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. Obsahuje aj vyše 50 fotografií, pričom niektoré dobové zábery neboli doteraz publikované.

Vydavateľom knihy je Zemplínske múzeum v Michalovciach. Jej zostavovateľmi sú Mgr. Maroš Demko a PaedDr. Martin Molnár. Autorský kolektív tvorili Mgr. Alena Mišíková, PhD. – historička Štátneho archívu v Prešove, PaedDr. Martin Molnár a Mgr. Stanislava Rovňáková – historici Zemplínskeho múzea a Ing. Miroslav Matejka s Mgr. Michalom Šimkovicom – odborníci na architektonicko-historický výskum, ktorí sa podieľali na výskume kaštieľa počas nateraz poslednej rekonštrukcie.

Vydanie publikácie bolo podporené z verejných zdrojov, poskytnutých Fondom na podporu umenia, i finančným príspevkom zo strany Úradu Košického samosprávneho kraja.

 

ISBN: 978-80-970048-4-2

Publikácia vyšla v roku 2017.

Vydalo ju Zemplínske múzeum v Michalovciach, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja s podporou z verejných zdrojov, poskytnutých Fondom na podporu umenia, i finančným príspevkom zo strany Úradu Košického samosprávneho kraja.

 

Kaštieľ v Michalovciach

Zostavovatelia:

Mgr. Maroš Demko a Dr. Martin Molnár

Autori:

Mgr. Alena Mišíková, PhD.; Ing. Miroslav Matejka; Dr. Martin Molnár; Mgr. Stanislava Rovňáková; Mgr. Michal Šimkovic

Recenzenti:

doc. Ján Adam, PhD.; Ing. arch. Pavel Hriň; prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Jazykova úprava: 

Mgr. Matej Starják

Preklady:

Mgr. Milica Tomková (resumé do anglického jazyka)

Mgr. Timea Jakabová (resumé do maďarského jazyka)

Fotografie:

MUDr. Ján Dobrovolský; Mgr. Alena Mišíková, PhD.; Ing. Miroslav Matejka; Dr. Martin Molnár; Mgr. Stanislava Rovňáková; Mgr. Michal Šimkovic; Zemplínske múzeum v Michalovciach

Grafická úprava:

Jaroslav Mihaľko

Tlač:

Adrián Buraľ - Tlačiareň


OBSAH

Úvodom...

(Maroš Demko - Lýdia Gačková)

Kaštieľ v Michalovciach do roku 1743

(Alena Mišíková) 

Kaštieľ v rokoch 1743 - 1918

(Alena Mišíková - Stanislava Rovňáková)

Kaštieľ v rokoch 1918 - 1957

(Martin Molnár)

Stavebné premeny kaštieľa

(Miroslav Matejka - Michal Šimkovic)

Pramene a literatúra (výber)

The manor house in Michalovce

A nagymihályi kastély

Obrazová príloha