Obsah článku

 

Dole podpísaný týmto potvrdzujem, že kaplnka s prístavbami na Györke (Hôrke) bola postavená a vybavená podľa u mňa objednaných plánov úctyhodným pánom grófom Antalom Sztárayom a horný výkaz som uznal správnym.

Viedeň, 31. december 1900

 

Tento zápis nájdeme v archívnom fonde Sztárayovcov v spise Michalovce, kaplnka a vedľajšia stavba na hore Hôrka – výkaz o výdavkoch na stavbu a na vnútorné zariadenie. Architektom, ktorý vystavil toto potvrdenie bol pôvodom nemecký architekt Viliam (Friedrich Wilhelm, resp. Frigyes Vilmos) Fröde, ktorý v tom čase už pôsobil ako mestský architekt vo Viedni. Mal za sebou pomerne dlhé obdobie vo funkcii architekta, resp. hlavného staviteľa na najvýznamnejších regotizačných stavebných podnikoch na východe nášho územia. Menej je však známa jeho účasť na menších, nemenej pozoruhodných stavbách. Patrí k nim aj neogotická kaplnka – rodinná hrobka rodu Sztárayovcov v Michalovciach. Zo zachovaných písomností vyplýva, že autora plánov – architekta F. W. Frödeho – zároveň poverili aj vedením tejto stavby.

Záznam v archívnom spise prezrádza, že v októbri 1893 a v auguste 1897 vyplatili odmeny pre stavby-dozorného architekta pri výstavbe kaplnky v Michalovciach – Viliama Frödeho, spolu vo výške 315 772 korún. Zachoval sa aj list, ktorý z Košíc dňa 21. júla 1894 napísal architekt Fröde správcovi majetku grófa Sztáraya. Obsahuje informácie, týkajúce sa priebehu výstavby kaplnky (klampiarske práce, žiadosť o vyplatenie odmien majstrom, výber stavebných materiálov a pod.). Jedinou zachovanou grafickou dokumentáciou z čias výstavby kaplnky (1893 – 1898, resp. 1900) sú dva nákresy a výkaz výmer krytiny na strechu kaplnky. Oba zhotovil a signoval architekt F. W. Fröde v Košiciach 20. júla 1894.

Napriek tomu, že o architektovi kaplnky na Hrádku máme iba skromné informácie, nepochybne patril k významným osobnostiam vtedajšej architektonickej scény. Jeho predchádzajúce pôsobenie v oblasti reštaurovania pamiatok zrejme rozhodujúcou mierou ovplyvnilo aj voľbu štýlu, v ktorom navrhol a postavil michalovskú kaplnku. Jej neogotická podoba sa v odbornej spisbe považuje za voľnú kópiu gotickej Kaplnky sv. Michala v Košiciach, ktorej prvú obnovu (ukončená 1885) viedol práve Viliam Fröde.