Obsah článku

 

ISBN 978-80-971688-2-7

Publikácia vyšla v roku 2014.

Vydavateľom je obec Vinné - Vinianské obecné múzeum a galéria.

VINIANSKE VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO

 

 

Zostavovateľ:

Dr. Martin MOLNÁR

Autori:

Ján ADAM, PhD.; Ing. Miroslav BURAĽ; Mgr. Maroš DEMKO; Mgr. Alena MIŠÍKOVÁ, PhD.; Dr. Martin MOLNÁR; Mgr. Matej STARJÁK

Lektoroval:

Mgr. Mikuláš JÁGER

Fotografie:

© Mikuláš JACEČKO; Dr. Martin MOLNÁR; Registratúra Obecného úradu vo Vinnom; občania obce Vinné

Grafická úprava:

Jaroslav MIHAĽKO

Tlač:

Adrián BURAĽ – Polygrafia


 

Obsah

Slovo vydavateľa

(J. Kráľ)

Prírodné pomery

(M. Buraľ)

Vinohradníctvo vo Vinnom do roku 1848

(A. Mišíková)

Vinohradníctvo vo Vinnom v rokoch 1849 – 1918

(J. Adam)

Vinohradníctvo vo Vinnom v rokoch 1918 – 1989

(M. Molnár)

Vinohradníctvo vo Vinnom po roku 1989

(M. Starják)

Vinohradníctvo z pohľadu etnografie

(M. Demko)

Zoznam prameňov a literatúry

Cyklus fotoobrazov „V kráľovstve viníc”

(M. Jacečko)


 

Slovo vydavateľa

Prečo a ako vznikla táto kniha.

V  roku  2007  uznesením  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vinnom  vzniklo Vinianske obecné múzeum a galéria.

Spoluzakladateľ tohto múzea a galérie muzeológ Ing. Mikuláš Jacečko inicioval predmetný teoretický výskum, ktorého sa ujal Dr. Martin Molnár, regionálny historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach a sformoval autorský bádateľský kolektív historikov, archivárov a etnológov.

Výsledkom  ich  niekoľkoročnej  práce  je  táto  monografia  ,,Vinianske vinohradníctvo a vinárstvo“. Ide o prvú komplexnú historicko-dokumentačnú štúdiu tohto druhu v našom regióne. Je to základ pre využitie historických výskumov v expozičnej muzeálnej činnosti, vydávaní ďalších publikácií a prezentácii tradícií vinohradníctva a vinárstva, ktoré sú súčasťou života vo Vinnom viac ako sedem storočí.

 

Jozef Kráľ

starosta obce Vinné