Doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PHD.

Pohaničová Jana

 

* 1966

Štúdium architektúry absolvovala na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave roku 1989, od roku 1996 pôsobí na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU v Bratislave. Dlhodobo sa venuje výskumu dejín architektúry na Slovensku a profilovo sa špecializuje na obdobie dejín architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou mnohých knižných monografií o dejinách architektúry na Slovensku: Lukáčová, E. – Pohaničová, J.: Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (Perfekt 2008), Pohaničová, J.: Výnimočné stavby dlhého storočia (TRIO Publishing 2011), Moravčíková, H. (ed.) a kol.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava, Slovart 2005 a o osobnostiach slovenskej architektúry Dulla, M. (ed.) a kol.: Majstri architektúry. Bratislava, Perfekt 2005, resp. Dulla, M. a kol.: Slávne vily Slovenska (Foibos 2010), je tiež spoluautorkou prehľadových prác, napr. Kršák, P. (ed.) a kol.: Ottov historický atlas Slovensko (Ottovo nakladatelství, 2009) a knihy Paláce (Perfekt, 2009). Spracovala heslá pre knižný projekt Encyclopaedia Beliana, participovala na zostavení monografického čísla vedeckého časopisu Architektúra a Urbanizmus v rámci projektu Synagoga Slovaca (2004), resp. monotematického čísla časopisu Projekt 2009 a 2010, venovaného osobnosti M. M. Harminca a Feiglerovcov. V umelecko-tvorivej oblasti je autorkou či spoluautorkou závažných medzinárodných, celoštátnych a regionálnych výstav, ako aj viacerých realizovaných architektonických diel a urbanisticko-architektonických štúdií.

Jej odborný profil dopĺňajú bohaté ohlasy spojené s udelením viacerých ocenení: spoluautorsky sa podieľala na projekte Encyclopaedia Beliana, ktorý získal roku 2001 ocenenie Slovak Gold, roku 2009 bola ocenená čestným uznaním v súťaži Vedec roka STU 2009 a Vedec roka SR 2009 za výskum, sumarizáciu a vyhodnotenie poznatkov o architektúre 19. storočia na Slovensku formou vedeckej monografie Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča (spoluautorka E. Lukáčová, Perfekt 2008), za čo ju ocenil aj Slovenský syndikát novinárov v sekcii vedecko-technickej literatúry. Ako členka autorského kolektívu získala prémiu Literárneho fondu za rok 2010 za dielo Ottov historický atlas Slovensko (ed. P. Kršák, Ottovo nakladatelství 2009). Menovaná tiež získala roku 2011 čestné uznanie v súťaži Vedec roka STU 2011 za vedeckú monografiu Výnimočné stavby dlhého storočia (TRIO Publishing, 2011). Za rovnakú publikáciu bola v roku 2012 nominovaná aj na udelenie Ceny časopisu Pamiatky a múzeá 2011 v kategórii knižných publikácií.