Obsah článku

 

ISBN: 978-80-89512-00-3

Publikácia vyšla v roku 2010.

Jej vydavateľom je JOZEF ROVŇÁK – EXCEL, s. r. o. pre Mestský úrad Michalovce.

 

Michalovce - Návraty v čase

Zostavovateľ:

Ing. Vladimír Sekela

Autori:

Mgr. Mikuláš Jáger, PeaDr. Martin Molnár

Recenzent:

Ján Adam, PhD.

Jazyková úprava:

Mgr. Matej Starják

Fotografie:

MUDr. Ján Dobrovolský, Mgr. Mikuláš Jáger, Dr. Martin Molnár, Ing. Vladimír Sekela, Photovision, Zemplínske múzeum v Michalovciach

Grafická úprava:

Media Group, s. r. o.


 

Obsah

Príhovor primátora mesta

(V. Záhorčák)

Na úvod...

(V. Sekela)

Do ktorého storočia siahajú základy michalovskej rotundy?

(M. Jáger)

Rozhodnutie pátra Petra

(M. Jáger)

Prvý rytier alebo Príbeh Alberta z Michaloviec

(M. Molnár)

S drakom v erbe

(M. Molnár)

Príbeh Vojtecha Gergiela z Michaloviec a iných zbojníkov zo Zemplína

(M. Molnár)

Povstalec, šľachtic, podnikateľ Andrej Sirmai (Szirmay) a záhada vlastníctva michalovského kaštieľa

(M. Molnár)

Členovia grófskeho rodu Stárai (Sztáray) a panovnícky rod Habsburgovcov

(M. Molnár)

Milenka panovníka?

(M. Molnár)

Maliar arcikniežaťa Thomas Ender

(M. Molnár)

Teodor Jozef Mousson

(M. Molnár)

„Náš tatíčku Masaryku"

(M. Molnár)

Michalovskí Rómeo a Júlia alebo Príbeh Jána Ščerbáka a Heleny Jaremovej

(M. Molnár)

Michalovskí falšovatelia peňazí

(M. Molnár)

Biely prelud

(M. Jáger)

Pod krídlami humanity alebo Ako sa rodilo spísanie histórie odbočky Československého Červeného kríža v Michalovciach

(M. Molnár)

Zbojník Ivan alebo Zemplínsky Rinaldo Rinaldini

(M. Molnár)

Návšteva prezidenta Jozefa Tisa v Michalovciach

(M. Molnár)

Lekárka s tajným poslaním

(M. Jáger)

Príbeh jedného medika

(M. Molnár)

Oslobodenie Michaloviec počas 2. svetovej vojny

(M. Jáger)

Použité pramene a literatúra k príbehom

(výber)

Niekoľko viet o nás...


 

Vážení čitatelia!

Poznanie minulosti je jedným zo základných predpokladov pochopenia prítom­nosti, čo platí nielen o štátoch, národoch, rodoch, ale i o mestách.

My v Michalovciach si túto skutočnosť uvedomujeme, a preto v poslednom období robíme veľa pre to, aby Michalovčania spoznali históriu svojho mesta, aby spoznali aj osobnosti a epizódy z jeho dejín, ktoré síce nepretvárali svet, avšak náš priestor v danom konkrétnom čase ovplyvňovali i ovplyvnili.

Najväčším počinom v tomto smere bolo vydanie reprezentatívnej publikácie Deji­ny Michaloviec, ktorá prísne vedecky rekapituluje históriu mesta od najstarších čias po súčasnosť. Už pri tvorbe tejto monografie autorský tím nazbieral množstvo his­torického materiálu, ktorý do publikácie spomínaného charakteru nemohol zaradiť, no ktorého nezverejnenie by bolo ochudobnením poznania histórie mesta. aj preto sa zrodila myšlienka prezentovať ho v zdramatizovanej podobe počas Dňa na poctu mesta – Dies pro honore civitatis, ktorý sa stretol s veľkým záujmom a uznaním našej verejnosti, i preto sa zrodila myšlienka vydať ho v samostatnej knižnej publikácii.

Som preto veľmi rád, že toto sa predkladanou knihou stáva skutočnosťou – te­ším sa, že Michalovčania, ale aj iní ľudia, ktorí sa o Michalovce zaujímajú, dostávajú do rúk ďalší cenný zdroj posilňovania nášho historického povedomia.

Publikácia, ktorá sa vám dnes dostáva do rúk, svojím obsahom nadväzuje na spo­mínané Dejiny Michaloviec a možno povedať, že ich dotvára. Podrobnejšie interpre­tuje niektoré fakty z histórie mesta, ktoré by mohli byť z pohľadu širokej verejnosti atraktívne – mohli by tiež byť vhodným materiálom pre tých, ktorí o Michalovciach budú hovoriť ich návštevníkom zo slovenska i zo zahraničia.

Rád pri tejto príležitosti vyjadrujem uznanie aj poďakovanie tvorcom danej publi­kácie s vierou, že ich dielo sa stane súčasťou knižníc väčšiny našich spoluobčanov.

Dve desiatky príbehov, vážení čitatelia, budú, verím, pre vás zaujímavým i pouč­ným čítaním. Dúfam, že si túto knihu obľúbite a že ju budete radi odporúčať aj ďal­ším, poznania chtivým záujemcom.

 

Viliam Záhorčák
primátor mesta Michalovce


 

Na úvod...

V roku 2007 sa Michalovce zaradili medzi tie slovenské mestá, ktoré už majú spra­cované svoje dejiny v podobe rozsiahlej odbornej publikácie – monografie. vyplnilo sa tak ďalšie biele miesto v poznaní regionálnych dejín, pribudol tiež ďalší kamienok do pestrej a zároveň veľkolepej mozaiky našich národných dejín.

Po jej vydaní jeden z recenzentov – prof. PhDr. ladislav tajták, Csc. – vyslovil takúto myšlienku: „Dejiny Michaloviec svojím rozsiahlym záberom, obsahom i odbor­ným spracovaním sú vedecko-popularizačným dielom, aké zemplínsky región doteraz nemal. Pravda, pre bežného človeka je to čítanie pridlhé. Preto by teraz, keď takéto dielo už existuje, bolo možné uvažovať aj o vydaní stručnejších publikácií o dejinách mesta, podaných novelistickým štýlom, pre širokú verejnosť."

Uvedený názor si osvojili aj členovia michalovského mestského zastupiteľstva a v duchu Šafárikovho „antiquam exquirite matrem" („skúmajme, približujme si svoju minulosť") podporili „zrod" takejto publikácie.

Začalo teda bádanie v archívoch a knižniciach, študovali sa materiály, ktoré už predtým zozbierali a spracovali historici, respektíve pracovníci Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

A práve takéto, trpezlivo zbierané poznatky „naplnili" obsah knihy.

Spracované sú tu príbehy zo života ľudí, ktorí chodili po tej istej zemi ako my a upierali svoje pohľady na tie isté vrchy okolo nás – len v inom čase, ktorý sa už nikdy nevráti a ktorý neľútostne preveril trvalé i zdanlivé hodnoty, zhodnotil chcené predstavy aj poctivú prácu, oddelil skutočné zásluhy od prázdnych rečí. na začiatku i na konci nájdete tiež odborné štúdie.

Návraty k časom minulým budú stále lákať a vzrušovať. ak si však uvedomíme, že dejiny sa tvoria nepretržite, v toku času, každou minútou, nespočítateľnými uda­losťami, ktorých aktérom je každý človek na svete – tento fakt by nás mal napĺňať priam posvätnou bázňou. Zároveň sa tu potvrdzuje, že naše vedomosti o historickom dianí nikdy nemôžu byť absolútne úplné, čiže sa nikdy nedá povedať: „Teraz už všetko vieme..." Preto dúfame, že po tejto knihe budú nasledovať i ďalšie...

Zaťažení súčasnými problémami, zamyslení nad prichádzajúcimi dňami – skúsme si nájsť chvíľu pre seba a zalistovať v tejto knihe, nájsť tam to „svoje", nechať sa unášať fantáziou a snívať...

Ovanie nás vôňa kadidla v prastarých základoch rotundy a povznesie nášho ducha i myseľ, prašnou ulicou prefrčí koč miestnych šľachticov a zemepánov, ponáhľajúcich sa na slávnosť do prepychového kaštieľa, kde sa v noci objaví biela pani...

 

Zostavovateľ