Obsah článku

 

Vážení čitatelia!

Poznanie minulosti je jedným zo základných predpokladov pochopenia prítom­nosti, čo platí nielen o štátoch, národoch, rodoch, ale i o mestách.

My v Michalovciach si túto skutočnosť uvedomujeme, a preto v poslednom období robíme veľa pre to, aby Michalovčania spoznali históriu svojho mesta, aby spoznali aj osobnosti a epizódy z jeho dejín, ktoré síce nepretvárali svet, avšak náš priestor v danom konkrétnom čase ovplyvňovali i ovplyvnili.

Najväčším počinom v tomto smere bolo vydanie reprezentatívnej publikácie Deji­ny Michaloviec, ktorá prísne vedecky rekapituluje históriu mesta od najstarších čias po súčasnosť. Už pri tvorbe tejto monografie autorský tím nazbieral množstvo his­torického materiálu, ktorý do publikácie spomínaného charakteru nemohol zaradiť, no ktorého nezverejnenie by bolo ochudobnením poznania histórie mesta. aj preto sa zrodila myšlienka prezentovať ho v zdramatizovanej podobe počas Dňa na poctu mesta – Dies pro honore civitatis, ktorý sa stretol s veľkým záujmom a uznaním našej verejnosti, i preto sa zrodila myšlienka vydať ho v samostatnej knižnej publikácii.

Som preto veľmi rád, že toto sa predkladanou knihou stáva skutočnosťou – te­ším sa, že Michalovčania, ale aj iní ľudia, ktorí sa o Michalovce zaujímajú, dostávajú do rúk ďalší cenný zdroj posilňovania nášho historického povedomia.

Publikácia, ktorá sa vám dnes dostáva do rúk, svojím obsahom nadväzuje na spo­mínané Dejiny Michaloviec a možno povedať, že ich dotvára. Podrobnejšie interpre­tuje niektoré fakty z histórie mesta, ktoré by mohli byť z pohľadu širokej verejnosti atraktívne – mohli by tiež byť vhodným materiálom pre tých, ktorí o Michalovciach budú hovoriť ich návštevníkom zo slovenska i zo zahraničia.

Rád pri tejto príležitosti vyjadrujem uznanie aj poďakovanie tvorcom danej publi­kácie s vierou, že ich dielo sa stane súčasťou knižníc väčšiny našich spoluobčanov.

Dve desiatky príbehov, vážení čitatelia, budú, verím, pre vás zaujímavým i pouč­ným čítaním. Dúfam, že si túto knihu obľúbite a že ju budete radi odporúčať aj ďal­ším, poznania chtivým záujemcom.

 

Viliam Záhorčák
primátor mesta Michalovce